חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מאושר במערכת הגפ"ן מס' 7689

תקנון ותנאי שימוש באתר

יזהר אשור, מפעיל ומפתח (להלן:"המפעילה") מערכת אשר מספקת אתר ו/או אפליקציה אשר נושאת את השם Edvise, וזאת על גבי רשת האינטרנט שמטרתה לאפשר מעקב אחר תפקוד התלמידים וכלי עזר לגיבוש תוכנית התערבות (להלן: ייקרא חברה לצורך הנוחות בלבד "החברה" ו/או "האתר" ו/או "השירות" ו/או "המערכת" ו/או "מנהל האתר") על ידי מורשי גישה ממערכת החינוך בשלב זה (להלן:"מורשי גישה"). טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי החברה מכל סוג שהוא, חשוב שתבדוק באם מותר לך לפעול במערכת מבחינה חוקית ואילו דינים, חוקים ותקנות חלים עליך, לרבות בקשר עם תחום העיסוק שלך בפרט אם אתה פעול כדין וקיבלת את כל האישורים לפעול במערכת ובהתאם למטרותיה.

קבלת תנאי השימוש

כל ביקור ושימוש באתר ו/או בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים. החברה

שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים.

השימוש באתר

 1.  הגדרות
  1. "ארגון" ו/או "מוסד"- גוף חינוכי שמאושר על ידי משרד החינוך וניתן לו הרשאה ספציפית על ידי משרד החינוך מתוקף ההיתר הכללי שניתן לה על ידי בעל האתר. 
  2. "היתר כללי" – ניתן למשרד החינוך היתר להשתמש במערכת באופן חוקי ולאחר שהנוגעים בדבר החוקיים מצאו אותה ראויה לשימוש בדין לשימוש פנימי עבור צרכיה.
  3. "הרשאה"– מתוקף ההיתר הכללי יש רשות למשרד החינוך לאפשר גישה לבעלי תפקידים שונים במערכת ולהתיר להם הרשאות שונות כפי שהאתר מאפשר כגון הרשאת מנהל או הרשאת יועץ , הרשאת מחנך. מתן ההרשאה וחוקיותה באחריות משרד החינוך והארגון.
  4. "המשתמש/ המשתמשים"- משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע ו/או בעלי הרשאה מטעם מנהל האתר ו/או משרד החינוך.
  5. "תלמידים"- המידע שנצבר הוא אודות התלמידים. בהתאם להקשר הם יכללו כמשתמשי האתר לאורך התקנון.
  6. "השירות"- איסוף מידע אודות תפקוד, התנהגות, התמודדות של תלמידים ובניית תוכנית פעולה להתערבות בעת הצורך.
 2. הרשמה וגישה לאתר
  1. הגישה למערכת תהיה באמצעות שם משתמש וסיסמה שעמו נכנסים ליתר המערכות ואותה קיבלת עם הצטרפותך למשרד החינוך (להלן: "פרטי גישה"), בעת אובדן שם משתמש וסיסמה יש לפנות בדרך המקובלת והחוקית למשרד החינוך לשם הנפקת פרטי גישה חדשים.
  2.  על כל משתמש לשמור על פרטי הגישה שלו במקום סודי ולא למסורם לצדדים שלישיים. ככל שהמשתמש מגלה כי אבדו או התגלו פרטי הגישה על ידי צד ג' יפנה המשתמש באופן מיידי לבעל האתר ולנוגע בדבר בארגון ובמשרד החינוך. 
  3. חלק מהנתונים הנאספים עם הכניסה הראשונית אודות המשתמשים הם: שם התלמיד, בית הספר, כיתה, ת.ז. (להלן:"הצטרפות משתמש"). לאחר מכן המערכת משייכת אותו באופן אוטומטי לכיתה אליה הוא שייך בבית הספר המתאים.
 3. פעילות האתר
  1. בעת הגישה לאתר ולאחר הרשמה תתאפשר לבעל הרשאה מתאים לצפות בביצועי התלמיד, השייכים לכיתה שבפיקוחו, לרבות תפקודו הכיתתי במגוון רחב של נושאים. הנתונים יהיו אישיים ויש לשמור על פרטיותם של התלמידים המחייב בדין ולפי נהלי משרד החינוך.
  2. בעל ההרשאה מצהיר כי הוא בעל סמכות חוקית לשתף ולחשוף את נתוני התלמידים למערכת, ונמצאו ראויים ומתאימים להעלאה לאתר וזאת לאחר שבעל ההרשאה בדק והבין את פעילות האתר.
 4. מידור והרשאות
  1. ככל שהנך מבחין כי יש בידך גישה לאזורים שאינם שייכים לתחום הפעילות שלך כגון גישה לדיווח אודות תלמיד שלא שייך לכיתה בה אתה מלמד או נתונים אודות תלמידים שאינם בכיתה ו/או בתחום הפעילות/פיקוח שלך, מכל סיבה שהיא יש לפנות באופן מיידי להנהלת האתר באזור צור הקשר ולדווח על הנושא כולל כל הפרטים המהותיים בכדי לאפשר טיפול בנושא והן יש לדווח למוסד החינוכי באופן המקובל ולגורמים הרלוונטים.
  2. המערכת מוגדרת כך שלכל מורשה גישה תהיה אפשרות לראות רק את נתוני התלמידים ששייכים לפעילות תחת אחריותו. במידה והנכם רואים מידע שמעבר להרשאתכם ושאינו לצורך מילוי תפקידכם, מחובתכם ואחריותכם ליידע על כך את הגורם הלרוונטי בבית הספר ואת מנהלי המערכת.
 5. שמירה על פרטיות
  1. בעל ההרשאה מצהיר כי לא ישתמש במידע שנאסף אודות התלמידים מעבר לשם המטרה לה נועד השימוש ולא מעבר להיתר שניתן בהיתר הכללי ובכפוף לנהלי המוסד החינוכי ועל פי כל דין בפרט הדינים הקשורים לשמירת צנעת הפרט של קטינים ומוסדות חינוך והכל לשם מילוי תפקידו בלבד. בעל האתר אינו נושא באף אחריות בשימוש לא חוקי של המידע או הזנה שאינה חוקית או שאינה תואמת את המדיניות של משרד החינוך.
  2. אין להעביר ו/או לחשוף לאף צד שלישי את נתוני המערכת ויש לשמור עליהם בסודיות. בפרט דו"חות אודות התלמידים ו/או כל מידע רגיש או אישי אחר אודות התלמידים שמוזן מידע לגביהם במערכת.
  3. המשתמש מודע על האיומים הקיימים ברשת האינטרנט לרבות מתקפות סייבר שונות על כן ישמור על אמצעי זהירות נאותים ומקובלים לרבות גישה למערכת רק מרשת האינטרנט של הבית ספר ולא מרשתות אינטרנט ציבוריות. לא להתקין את המערכת על מכשיר שאינו שלו האישי. לא להעתיק או לפרסם את המידע הנאגר וחשוף למשתמש במערכת.
  4. המערכת אוספת מידע בסיסי על התלמידים בעת הכניסה שלהם למערכת שם, בית ספר, שכבה וכיתה. לאחר מכן מציגה מידע רגיש אודות התלמידים על פועלם, ביצועם וכיוצא בזה. אין להזין מידע שמעבר הדרוש שלא לצורך ביצוע מטרת המערכת.
  5. המערכת תציג לבעלי הרשאה מתאימים את המפה התיפקודית של התלמיד ואת תוכנית ההתערבות בכיתה.
  6. בלי קשר המערכת אוספת על כל משתמש נתוני פעילות. שעת כניסה ויציאה מהמערכת, הפעולות שהתבצעו על גבי המערכת. המערכת עושה מניפולציות על המידע כגון ניתוחים סטטיסטים, פילוחים שונים הן על המידע ממשתמש בודד והן על הצטברות כלל המידע. בכל שימוש במערכת המשתמש מאפשר את איסוף המידע וניתוחו הנ"ל ומודע לו ולשימושו.
 6. השימוש במידע הנאסף
  1. המידע הנאסף מהשימוש באתר הוא, בין היתר, לשם: מימוש המטרות של האתר, הצגת ביצועים למורשי הגישה, הצגת נתונים ליתר המשתמשים ושליחת התראות.
  2. חלק מהמידע יהיה לשימוש מסחרי כאשר אופיו יהיה אנונימי, אגרגטיבי, סטטיסטי בצורה בה אין יכולת לזהות את המשתמש. כאמור, יכול המידע לשמש למטרות מסחריות, למטרות פנימיות, מטרות סטטיסטיות ועוד.
 7. שיתוף המידע הנאסף עם צדדים שלישיים
  1. מידע אישי עובר לספקים חיצוניים אשר נותנים שירות לשם הפעלת המערכת באופן סדיר או בכדי לעמוד בדרישות החוק.
  2.  ייתכן גם כי המידע האישי שלך ישותף גם עם
   (א) חברות בנות או מסונפות
   (ב) לרוכש או בעל זכויות חלקי של זכויות בהפעלת האתר
   (ג) לרשויות החוק בהתאם לדרישה כדין.
   (ד) שותפים עסקיים
   (ה) העברת כל מידע אנונימי כמו בס' הקודם אפשרי לכל צד שלישי ולכל מטרה כאמור.
 8. כונות המידע
  1. בעל ההרשאה יקפיד על הזנת תכנים מדויקים ומהימנים בלבד אודות יתר המשתמשים במערכת. כל התבססות על המידע במערכת היא על אחריות המשתמש בלבד. יש לבדוק את המידע טרם גיבוש החלטה או פעולה כלשהי. לאתר לא תהיה אף אחריות על נכונות המידע.
 9. תשלום
  1. באופן כללי הגישה במערכת אינה בתשלום, עם זאת בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להציע את הגישה והשימוש לאתר בתשלום. תינתן הודעה מראש וזמן סביר להתארגנות.
 10. שימוש לרעה וחסימת פעילות משתמש
  1.  במידה והאתר יעלה על פעילות חשודה למדיניות האתר ו/או המהווה סכנה ו/או פוגענית ו/או מזלזלת כלפי משתמשים אחרים אשר כולל תלמידים ו/או מפרה כל דין ו/או מפרה הסכמים ו/או פרסום מידע שקרי תחת חשבונך ו/או לא סיפקת מידע בזמן סביר ו/או לפי חוק ו/או לפי רשות אשר דורשת לבצע פעולה כלשהי הקשורה לחשבונך. לחברה נשמרת הזכות הבלעדית לבצע כל פעולה על חשבונך לצורך כך.
  2.  לחברה נשמרת הזכות בהפרה שלעיל לסגור, להגביל, למחק או להשהות את חשבונך ללא התראה מוקדמת. המידע יישמר ככל הניתן ותתאפשר למשתמש אפשרות לפנות להנהלת האתר לברר את הנושא.
  3. יהיה שימוש באתר רק בהתאם לתנאי שימוש אלו.
 11. התחייבות ופעילות הארגון ו/או המשתמש ו/או בעל ההרשאה
  1. הארגון יהיה אחראי בגין הפרות של בעל ההרשאה.
  2.  המשתמש מתחייב להשתמש במערכת כלקוח קצה ולא יסחור או ימכור לצדדים אחרים או ייתן גישה למערכת, מעבר להיתר שניתן לו.
  3. הארגון או נציג מטעמו כגון מורשה גישה/בעל הרשאה, בכדי להשתמש ולהימנות במאגר הארגונים במערכת, יקים פרופיל מלא במערכת ומתחייב למלא פרטים מדויקים כפי שהמערכת תבקש לרבות פרטים על הארגון. ככל שהינו מוסר פרטים של צדדים שלישיים כגון צוות/תלמידי הארגון- מצהיר נציג הארגון כי קיבל כדין את הסכמתם לפרסום הפרטים שלהם באתר והסביר את כל הכרוך בכך ואת נושא הפרטיות בפרט.
  4. המורשה כדין מטעם הארגון הוא המשתמש הרשום במערכת. יוצר המשתמש מטעם הארגון מצהיר כי יש לו סמכות חוקית לבצע את הפעילות המתאפשרת באתר. בין היתר היועצת החינוכית תהיה ממונה להעניק הרשאות למשתמשים השונים במערכת.
  5. על הארגון להישמע לכל הוראות המערכת בכדי לאפשר את השירות. .
  6. הארגון מצהיר כי לא יעשה שימוש לא חוקי בנתונים שיקבל כגון שליחת חומר פרסומי שלא כדין. בכל מקרה האתר מסיר מעצמו אחריות על השימוש לרעה בנתונים של משתמשי המערכת. האתר עושה מאמצים למנוע ולמגר תופעות אלו ולשיקול דעתו להזהיר ו/או לסגור חשבון של משתמש שפעל בצורה לא נאותה כלפי אחר ו/או כלפי מידע של אחר.
  7. ככל שהארגון יימצא משתמש שעושה שימוש לרעה באתר, לבעל האתר הזכות להסיר, להזהיר ו/או להגביל את פעילות הארגון ו/או כל משתמש אחר וזאת לשיקול דעתו הבלעדי. פעולה זו תביא לסיום ההתקשרות עם הארגון ו/או כל משתמש אחר.
  8. האתר מהווה רק פלטפורמה לשיתוף מידע אודות תלמידים עם משתמשים בעלי הרשאות שונות. לסכסוך כלשהו בין הארגון למשתמש אחר, האתר לא יהיה צד לסכסוך. ככל שאחד מהצדדים, יצרף את האתר לסכסוך, אותו צד יישא בעלויות המשפטיות הכרוכות לשם ליווי וייצוג את האתר בסכסוך. 
 12. שימוש לרעה
  1. המשתמש מתחייב להשתמש במערכת על פי מה שמתיר החוק בלבד ולשם המטרה לה הוקמה. לחברה שיקול הדעת הבלעדי להגביל פעילות אתר שאינה חוקית. פרסום, הפצה, הורדה, שידור (להלן: "פרסום") מידע או כל פלט, תוצר של המערכת שיפורסם ייעשה על פי המגבלות הבאות: כאשר אינו מפר זכויות כלשהם של צדדים שלישיים או של משתמשים אחרים במערכת כגון זכויות קניין רוחני, הפרת זכויות יוצרים, הזכות להגנת הפרטיות, משלוח ספאם שלא לפי הדין, כל תוכן שאסור להפצה לפי הדין הישראלי, מידע שהינו פוגעני, מאיים, גזעני, עלול להוות בסיס לעילה לתביעה אזרחית וכיוצא בזה.
  2. ישנו איסור מוחלט על ביצוע עבירות מחשב למיניהן- וירוסים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים ועוד. תוכן אשר עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או ציבור מסוים. תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית, מהווה לשון הרע, תוכן פוגעני, פוגע בפרטיותו של אדם, חומר פורנוגרפי או מיני בוטה, כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם וכדומה. לחברה יש שיקול דעת, בהתאם למדיניותה, לקבוע מעת לעת מה יהווה שימוש לרעה.
  3. המשתמש מתחייב לא לעשות עקיפה לחסמים טכניים באתר, לפעול בצורה בה ייחשף קוד המקור, לבצע הנדסה לאחור, דה קומפלציה, פירוק למרכיבים או בכל דרך אחרת לעשות מחדש או לגלות את קוד המקור או להפיצו בדרך כלשהי.
  4.  אין להשתמש במערכת בצורה שחורגת מההרשאה או ההיתר שניתן.
  5.  המשתמש ו/או הארגון מסכים כי שיקול הדעת הבלעדי לשימוש לרעה במערכת נמצא בידי בעל המערכת. המשתמש מסכים כי יתבצעו פעולות אכיפה כאשר עולה חשד לבעל המערכת כי מתבצעת פעילות חריגה באתר. בין היתר יתאפשר לבעל האתר להגביל פעולות מסויימות ואף להגביל גישה למשתמשים במערכת. הכל לשיקול דעת בעל האתר כאמור. לא תקום למשתמש עילה כלשהי לתביעה או לפיצויים או לדרישה מכל סוג.
 13. טיב השירות
  1. החברה מעמידה לרשות המשתמשים את האתר ככלי אינטרנטי לשימושם AS IS ואין לראות את החברה כאחראית על הטיפול או לתוצאות כלשהן והמשתמש מסכים ומאשר כי השימוש במערכת, בפלטיה, במידע, נתוני התלמידים, בתכנים ובשימושים שלהם נעשה על אחריות הבלעדית של המשתמש.
  2. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט או על השרתים מטעם בעל האתר (צד שלישי). ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסוימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות או שמידע יילך לאיבוד או יימחק. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.
  3. החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר יפעלו באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מפעילויות האתר מופעלות על ידי גורמים חיצוניים.
  4. לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
  5. כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה.
 14. תוכן האתר ופרסומות בו
  1. אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר לרבות דיוקם, אמינותם ו/או לפרסומים המוזנים על ידי המשתמשים השונים לרבות הארגון, הכוללים כאלו פגיעה, השמצה, דיבה, הטעיה וכדומה.
  2. החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן האתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד.
  3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על משתמשי האתר להקפיד על שיגור ו/או פרסום תכנים נאותים וחוקיים, שאינם מפרי זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ומדויקים בנכונותם. כמו כן על המשתמשים להימנע מפרסומים פוגעניים, משמיצים, מכפישים ו/או שיש בהם הוצאת דיבה. על המשתמשים נאסר לפרסם כל תוכן שקרי, מטעה או מסולף. ככל שיש בידי אחד המשתמשים טעות סופר ו/או טעות טכנית הוא יישא בנזקים בעניין. האתר עושה מאמצים לפקח על תוכן האתר אך אינו יכול לזהות כל טעות.
  4. לאתר אין שליטה על הכתוב ולא יכול לקחת אחריות בנושא. עם זאת לפנים משורת הדין תפעיל מנגנון לפיקוח על כך כי התוכן אינו פוגעני, מוציא דיבה, ו/או מפר זכויות נוספים של משתמשי המערכת. 
 15. הגבלת אחריות
  1. שיוך הכיתות למורשי הגישה הרלוונטים נעשה עם הארגון הראשי ולפי ההגדרות בסיס של ההיתר הכללי. לפי מורשי הגישה שהינם בעלי הרשאות בהתאם לכיתות בהם הם פועלים ותחת מילוי והגדרת תפקידם. הכל כפי שנמסר על ידי משרד החינוך או מי מטעמם.
  2. על כן, בעל האתר לא יישא באחריות מאף סוג בעניין של הרשאת יתר שניתנה למשתמש כלשהו. ככל שיש תופעה שכזו מחויב בעל ההרשאה לדווח באופן מיידי לגורם הרלוונטי במשרד החינוך ולהנהלת המערכת כאמור.
  3. האתר שמור לעצמו את הזכות לעלות ו/או לשנות תכני ומראה האתר מעת לעת. למשתמש ולארגון האחריות לבדוק באם המועלה הוא חוקי. האתר לא יישא באף אחריות בין אם במישרין ו/או בעקיפין בנוגע לטיב או חוקיות התוכן או ההתאמה למציאות.
  4. אין להסתמך על מידע אודות התלמידים שמסופק על ידי מורשי הגישה ו/או הארגון ו/או צד שלישי מטעמם ו/או כל מידע אחר לרבות מפות, תוכנית פעולה, פרשנות וכל מידע אחר אשר מופיע באתר. בעל האתר אינו לוקח על אחריות, דיוק, טיב, איכות המידע.
  5. אין להסתמך על מידע שנצבר אודות התלמידים לרבות הדיווחים או הביצועים או התפקוד של התלמידים המופיעים באתר. לבעל האתר אין חובה ויכולת לפקח על אמיתות התוכן ואינו מתיימר לפקח. לא תישמענה טענות כמו הסתמכות על נתוני המערכת, טעויות, תקלות, הטעייה, חישובים, דיווחים שגויים או טעויות המערכת שנעשו על סמך הסתמכות המידע באתר. לא תקום עילה לפיצוי בעבור נזק ישיר ו/או עקיף.
  6. יודגש כי האתר מהווה זירה לשיתוף הידע שמדווח במערכת והצגתו לפי מורשי גישה. המערכת אינה מתיימרת להיות כלי לשיפור מוכח אלא לשמש ככלי עזר בלבד.
  7. המערכת מתנערת מאחריות כלשהי בנוגע למצגי שווא, חוזים מחייבים שנוצרו בין הצדדים השונים במערכת.
 16. שיפוי
  1. ככל שייגרם לחברה נזק ו/או יקומו טענות כנגד החברה בשל פעילות המשתמש במערכת לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות המשתמש על פי תקנון זה או הפרת הוראות כל דין במעשה ו/או במחדל, לרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין הנזק שייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה, וזאת לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, הוצאות משפטיות במלואן כגון שכ"ט עו"ד, אגרות ועוד. מיד עם קבלת דרישה.
 17. פרטיות
  1. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות  מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
  2. החברה רשאית לסרב לפרסם ו/או להעביר ו/או למחוק לאלתר כל תוכן שמסר משתמש בכל עת שתמצא כי המשתמש הפר תנאי שימוש אלה או שעשה מעשה ו/או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר ו/או במשתמשיו ו/או מכל סיבה אחרת וללא צורך בנימוק כלשהו.
  3. זכות מוקנית למשתמש לבדוק בעצמו מה המידע שנאגר לגביו במסדי החברה. ככל שישנו מידע לא מדויק המופיע לגביי משתמש הינו מוזמן לפנות ולכתוב להנהלת האתר.
  4. החברה רשאית לערוך כל תוכן שנמסר על ידי משתמש לצורך פרסומו באתר, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו, להתאימו לפורמט האתר ולשלוט על אזור הפרסום באתר ככל ישנו.
  5. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש. (Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר,מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.)
  6. לחברה תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר ובשירות בכלל בכל עת, לקבוע האם השימוש בשירות נעשה בהתאם לתנאי שימוש אלו ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו ובהתאם למדיניות המערכת ועל ידי החברה, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר החברה סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הינו מפר את תנאי שימוש אלו, וזאת ללא הנמקה.
 18. זכויות הקניין של החברה
  1. כל הזכויות שייכים לבעלי האתר לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
  2.  יצוין כי כל החומר המשוגר ע"י המשתמשים לאתר החברה שייך לחברה בלבד עם רישיון שימוש של משרד החינוך. בעת סגירת פרופיל ו/או חשבון משתמש יהיה לחברה שיקול דעת בלעדי כיצד לפעול עם התוכן, תמונות, לינקים, טלפונים, ציונים ועוד.
  3.  ניתן היתר שימוש כללי מוגבל ולא בלעדי למשרד החינוך עם אפשרות למתן הרשאות מוגבלות לבעלי התפקיד בארגון. באחריות המשתמשים לא להפר את הרישיון ואת ההרשאות אשר ניתן להם.
  4. המידע המוזן באתר על ידי המשתמשים השונים מאפשר לבעל האתר רישיון בלתי מוגבל בשימוש בידע לצורך מתן השירות ושיפורו.
 19. כללי
  1. בעל האתר יכול להסב את זכויותיו במערכת כולן או מקצתן לצדדים שלישיים. המשתמש אינו רשאי לעשות כן אלא כפי שכתוב בתקנון זה.
  2. לכל שאלה פניה ובקשה ניתן לפנות לבעל האתר במייל: anat1752@gmail.com
  3. החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
  4.  כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
  5. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
  6. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.
  7.  חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.