Search
Close this search box.

מאושר במערכת הגפ"ן מס' 40093

תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר "EDVISE"

ענת ויזהר אשור מודים על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל על ידם בכתובת: www.edvise.plus האתר״).

EDVISE הינה מערכת המיועדת לגופים חינוכיים, אנשי חינוך והורים, המאפשרת מעקב אחר תפקוד תלמידים באמצעות איסוף מידע אודות התפקוד, ההתנהגות, ההתמודדות של התלמידים ומהווה כלי עזר לגיבוש, בניית והפקת תוכנית התערבות בעת הצורך ("המערכת" ו/או "השירותים").

ניתן להירשם לשירותים באתר ולבצע רכישה באופן נוח, קל ומאובטח.  כמו כן, ניתן למצוא באתר מידע אודות המערכת, השירותים, חבילות השירותים המוצעות לרכישה באתר, וכן מגוון תכנים ומאמרים מקצועיים בתחום החינוך ("התכנים").

1.     השימוש באתר:

1.1.      תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

1.2.      במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה העברית תגבר בכל עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.

1.3.      האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. אנו נעדכן בנוגע לשינויים בתקנון על ידי עדכון "העדכון האחרון״ בתקנון ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה על שינויים כאמור.

1.4.      הגלישה והרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.

1.5.      האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.6.      יובהר כי כל תנאי השימוש המוצגים בתקנון זה חלים הן על משתמשים פרטיים והן על משתמשים מטעם משרד החינוך וארגוני חינוך אחרים, המשתמשים במערכת.

2.     קניין רוחני:

2.1.      אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

2.2.      התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).

2.3.      בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

3.     הצהרות משתמש:

3.1.      בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

3.2.      האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

4.     פעילות אסורה באתר:

4.1.      אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

4.2.      כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

4.2.1.      לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

4.2.2.      לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

4.2.3.      לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;

4.2.4.      לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

4.2.5.      להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

4.2.6.      לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;

4.2.7.      לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

4.2.8.      לנסות להתחזות לאדם אחר;

4.2.9.      להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

4.2.10.   להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

4.2.11.   לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

4.2.12.   להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

4.2.13.   למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

4.2.14.   להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;

4.2.15.   להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

4.2.16.    לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

4.2.17.   להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

4.3.      כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

5.     תוכן צדדים שלישיים:

5.1.      האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.

6.     ניהול האתר:

6.1.      אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

7.     הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

7.1.      גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

7.2.      על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

7.3.      אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

7.4.      בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

7.5.      מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

7.6.      האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

7.7.      השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

7.8.      אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

7.9.      מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

7.10.   האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.10.1.   אם בעת השארת הפרטים נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

7.10.2.   במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי עלפי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

7.10.3.   במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;

7.10.4.   אם הופרו תנאי שימוש אלה;

7.10.5.   אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

7.11.   אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.

7.12.   הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

7.13.   הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

8.     הפרת זכויות יוצרים:

8.1.      אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

9.     סיום:

9.1.      תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

10.   שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

10.1.   האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.

10.2.   האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.

10.3.   האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

 

11.   רכישת שירותים:

11.1.   השימוש במערכת ובשירותים יהיה באמצעות רכישת מסלול רכישה, בהתאם למסלולי הרכישה המוצגים באתר ("מסלולי הרכישה").

11.2.   טרם הרשמה ו/או רכישת מסלול רכישה מכל סוג שהוא, חלה על הלקוח חובה לבצע את הבדיקות הנדרשות האם מותר לו לפעול במערכת מבחינה חוקית, ואילו דינים, חוקים ותקנות חלים עליו, לרבות בקשר עם תחום העיסוק שלו, והאם קיבל את כל האישורים הנדרשים לפעול במערכת ובהתאם למטרותיה.

11.3.   הרכישה באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות תשלום דרך מערכת הגפ"ן באחת מן התוכניות: תוכנית מס' 7689 או תוכנית מס' 40092 או תוכנית מס' 40093, בהתאם למסלול הרכישה שנבחר, או בכל אמצעי תשלום אחר שיוצג באתר בעת ביצוע הרכישה, כגון העברה בנקאית, ביט וכד'.

11.4.   מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים ו/או מסלולי רכישה. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים, את מסלולי הרכישה ואת המערכת המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, לשנות את מחירם ואת תנאי רכישתם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

11.5.   בעת רכישה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות בשל הזנת פרטים שגויים ו/או חלקיים ו/או שקריים. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי  התשלום.

11.6.   אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין הזמנה באתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

11.7.   רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

11.8.   משתמשים המעוניינים בייעוץ מקצועי בעלות נוספת ("שירותי הייעוץ"), רשאים לפנות באמצעות פרטי ההתקשרות המוצגים בסוף התקנון או להשאיר פנייה באתר, לקבלת פרטים נוספים ומחירים.

12.   אספקת השירותים:

12.1.   לאחר ביצוע ההרשמה והרכישה המשתמש יקבל הודעת דוא"ל עם אישור ההרשמה, קישור למערכת וסיסמת כניסה זמנית. יש להיכנס אל המערכת באמצעות הקישור ולהקליד את הסיסמה שהועברה אל המשתמש.

12.2.   כמו כן, ניתן להיכנס אל המערכת באמצעות האתר, להקליד את כתובת הדוא"ל עמה בוצעה ההרשמה ואת הסיסמה הזמנית שתועבר אל המשתמש. ניתן להתחבר גם באמצעות GOOGLE או באמצעות כל פלטפורמה אחרת אשר תוצג באתר בעת ההתחברות.

12.3.   משתמשים מטעם משרד החינוך – למשתמש תהיה גישה למערכת באמצעות פרטי ההזדהות האחידה של משרד החינוך. בעת אובדן שם משתמש וסיסמה יש לפנות בדרך המקובלת למשרד החינוך לשם הנפקת פרטי גישה חדשים.

12.4.   הגישה למערכת תהיה לתקופה מוגבלת בהתאם למסלול הרכישה שנרכש על ידי המשתמש. ניתן לחדש את הגישה למערכת באמצעות רכישת מסלול רכישה פעם נוספת.

12.5.   בעת השימוש באתר ובמערכת הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר כי: (1) חשבונך הוא אישי; (2) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך ו/או מהמערכת; (3) לא תאפשר לאחר גישה לחשבונך ו/או למערכת ו/או תמכור את חשבונך האישי לכל גורם אחר; (4) התשלום עבור השירותים הוא אישי, והמערכת הינה לשימוש אישי בלבד; (5) הוא בעל סמכות חוקית לשתף ולחשוף את נתוני התלמידים למערכת, ונמצאו ראויים ומתאימים להעלאה לאתר ולמערכת לאחר שהמשתמש בדק והבין את פעילות המערכת והאתר; (6) הוא קיבל אישור מהגורמים הרלוונטיים, ככל שיש בכך צורך, להשתמש במערכת והזין בה פרטים אישיים של התלמידים; (7) הוא לא ישתמש במידע שנאסף אודות התלמידים מעבר למטרה לה נועד השימוש המערכת, ורק בכפוף לדין, בפרט הדינים הקשורים לשמירת צנעת הפרט של קטינים ומוסדות חינוך והכל לשם מילוי תפקידו בלבד; (8) הוא לא יעביר ו/או יחשוף לאף צד שלישי את נתוני המערכת, לרבות דו"חות אודות התלמידים, כל מידע רגיש או אישי אודות התלמידים המוזן במערכת, וישמור עליהם בסודיות.

12.6.   האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את המערכת ו/או השירותים ו/או להפסיקם, ללא הודעה מוקדמת.

13.   מדיניות ביטול:

13.1.   בקשה לביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

13.2.   ביטול עסקה וקבלת החזר כספי יתאפשרו בתוך 14 ימים מיום הרכישה, עבור דמי ביטול בגובה 5% מסכום העסקה או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם). במקרה והתבקש הביטול לאחר שהחל מתן השירותים, יהיה חייב הלקוח לשלם גם את החלק היחסי ממחיר העסקה עבור התקופה שעד לבקשת הביטול.

13.3.   במקרה של בקשה לביטול שתתקבל  לאחר 14 ימים, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

13.4.   כל החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

13.5.   כל שינוי או ביטול של הזמנה יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

13.6.   האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

13.7.   בהתאם למכרז 13/3.2022 מאגר ספקי תוכניות ומענים עבור מערכת החינוך, מוסד חינוכי רשאי לבטל הזמנת שירותים עד 30 יום מהמועד שנקבע לתחילת מתן השירותים.

14.   שימוש על ידי משתמשים מטעם משרד החינוך:

14.1.   יובהר כי כל תנאי השימוש המוצגים בתקנון זה חלים על משתמשים מטעם משרד החינוך וארגוני חינוך אחרים, המשתמשים במערכת. התנאים שיוצגו להלן חלים רק על משתמשים מטעם משרד החינוך.

14.2.   בעת הכניסה הראשונית למערכת יתבקש המשתמש להזין נתונים אודות התלמידים, כגון שם התלמיד, בית הספר, כיתה ומספר תעודת זהות.

14.3.   המערכת תאפשר למשתמש לצפות בביצועי התלמידים השייכים לכיתה שבפיקוחו, לרבות מפה תפקודית של התלמידים, תוכניות התערבות בכיתה וכיו"ב. הנתונים שיוצגו למשתמש במערכת הינם אישיים ויש לשמור על פרטיות התלמידים, בהתאם לדין ובהתאם לנהלי משרד החינוך.

14.4.   משתמש אשר מבחין כי יש בידו גישה לאזורים שאינם שייכים לתחום הפעילות שלו, כגון גישה לנתונים אודות תלמיד שלא שייך לכיתה בה המשתמש מלמד, או נתונים אודות תלמידים שאינם בכיתה ו/או בתחום הפעילות ו/או בפיקוח של המשתמש, מכל סיבה שהיא, יש לפנות באופן מיידי להנהלת האתר באמצעות כפתור הצור קשר באזור האישי, ולדווח על כך. יש לכלול בפנייה את כל הפרטים המהותיים בכדי לאפשר לאתר טיפול יעיל במקרה. כמו כן, יש לדווח לגורמים הרלוונטיים במוסד החינוכי באופן המקובל.

14.5.   יובהר כי המערכת מוגדרת כך שלכל משתמש יש גישה אך ורק לנתונים אודות התלמידים שייכים לפעילות תחת אחריותו, ובמידה והמשתמש רואה מידע שמעבר להרשאתו ושאינו לצורך מילוי תפקידו חלה עליו החובה והאחריות ליידע על כך את כל הגורמים הרלוונטיים במוסד החינוכי ואת מנהלי האתר.

14.6.   יש לשמור על אמצעי זהירות נאותים ומקובלים, לרבות גישה למערכת רק מרשת האינטרנט של המוסד החינוכי ולא מרשתות אינטרנט ציבוריות, בשל האיומים הקיימים ברשת האינטרנט, מתקפות סייבר ועוד. אין להיכנס למערכת ממכשיר שאינו מכשירו האישי של המשתמש.

14.7.   אין להעתיק ו/או לפרסם בפומבי ו/או להפיץ את המידע הנאגר במערכת החשוף למשתמש.

14.8.   המערכת אוספת מידע בסיסי על התלמידים בעת הכניסה למערכת, לשם ניתוח והצגת מידע רגיש אודות התלמידים, פועלם, ביצועם וכד'. אין להזין מידע מעבר למידע הנדרש שלא לצורך ובניגוד למטרות המערכת.

15.   אחריות האתר:

15.1.   התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

15.2.   המשתמש באתר מסכים כי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

15.3.   משתמשי המערכת מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך שהאחריות על השימוש במערכת, בשירותים ובשירותי הייעוץ חלה על המשתמש בלבד. אין לראות בשימוש במערכת, בשירותים ובשירותי הייעוץ משום הבטחה לתוצאה כלשהי. המערכת אינה משמשת ככלי לשיפור מוכח או תוצאה מסוימת כלשהי, אלא משמשת ככלי עזר בלבד.

15.4.   המידע המוזן במערכת על ידי המשתמש הינו באחריות המשתמש בלבד. כל פעולה שתעשה במערכת הינה באחריות המשתמש בלבד, והאחריות הבלעדית לכל נזק (חלילה ויקרה), מכל סוג שהוא, תהיה באחריות המשתמש במערכת בלבד. יש להקפיד על הזנת נתונים מדויקים ומהימנים אודות התלמידים, לשם קבלת דו"חות מתאימים. האחריות על הזנת הנתונים הנכונים במערכת חלה על המשתמש בלבד. האתר לא יהיה אחראי לשגיאות הקלדה ו/או שגיאות אחרות בנתונים שהוקלדו על ידי המשתמש והפקת הדו"חות שיופקו בהתאם לנתונים שהוזנו. האחריות על בדיקת הנתונים בעת הזנתם, וכן בדיקת הדו"ח לאחר הפקתו חלה על המשתמש בלבד. כל הסתמכות על דו"חות שיופקו באמצעות המערכת חלה על המשתמש בלבד, ועליו לבדוק את המידע היטב בטרם קבלת החלטה או פעולה כלשהי. אתר לא יהיה אחראי על נכונות, טיב, איכות, דיוק והתאמת המידע בדו"ח שיופק.

15.5.   האחריות על גיבוי המידע שמוזן במערכת חל על המשתמש בלבד. במקרה של סיום השימוש במערכת ו/או תקלות במערכת ו/או תקלות בשרתי האחסון של המערכת וכיו"ב, האתר אינו מתחייב כי המידע שהוזן במערכת על ידי המשתמש במשך תקופת השימוש בה יגובה ו/או ישמר, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין מידע ו/או תכנים ו/או חומרים שאינם נשמרו והוסרו מהמערכת.

15.6.   השימוש בשירותים, במערכת ובשירותי הייעוץ המוצגים באתר נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או במערכת ו/או בשירותי הייעוץ המוצגים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המשתמש. על המשתמש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק לצדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש במערכת, בשירותים ובשירותי הייעוץ.

15.7.   האתר ומפעילי האתר אינם נושאים באחריות בגין שימוש לא חוקי של המידע או הזנה שאינה חוקית במערכת.

15.8.   אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצגים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

15.9.   מתן השירותים והגישה למערכת יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או תקלה טכנית ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או  מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו  על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר, תנאי מזג אוויר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.

15.10. התכנים המוצגים באתר מהווים המלצה בלבד, ומסופקים לשם הלימוד וההעשרה בלבד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה באחריות הגולש. אין לראות במידע בתכנים המוצגים באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי. כל פעולה שנעשית על פי המידע, התכנים וההמלצות באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.

15.11. האמור באתר ובתכנים המוצגים באתר אינו מובא כתחליף לקבלת ייעוץ מקצועי כלשהו או לטיפול מקצועי מקום בו הם נדרשים, ואינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה. לצורך קבלת החלטות יש לפנות לאיש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ או טיפול מקצועיים המותאמים למצבו הספציפי של הגולש ו/או המשתמש.

15.12. אין להסתמך על מידע שנצבר אודות התלמידים לרבות הדיווחים או הביצועים או התפקוד של התלמידים המופיעים במערכת באתר. לאתר ומפעילי האתר אין חובה ויכולת לפקח על אמיתות התוכן ואינו מתיימר לפקח. למשתמש לא יהיו טענות כמו הסתמכות על נתוני המערכת, טעויות, תקלות, הטעיה, חישובים, דיווחים שגויים או טעויות המערכת שנעשו על סמך הסתמכות המידע באתר. לא תקום עילה לפיצוי בעבור נזק ישיר ו/או עקיף.

16.   מדיניות פרטיות:

16.1.   על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך  או המחשב ("המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:

16.1.1.   לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

16.1.2.   תפעולו התקין של האתר;

16.1.3.   לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

16.1.4.   שיפור שירות הלקוחות של האתר;

16.1.5.   ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.

16.2.   בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:

16.2.1.   כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;

16.2.2.   הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;

16.2.3.   שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;

16.2.4.   מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.

16.3.   אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש כגון מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכיו״ב, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.

16.4.   דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:

16.4.1.   לפתח ולתחזק את האתר;

16.4.2.   לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים, מפרסמים, רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

16.4.3.   לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.

16.5.   לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

16.6.   הזכות לבקש גישה למידע הנאסף עליך באתר או הזכות להישכח: עומדת לך הזכות לבקש מהאתר לקבל גישה למידע הנאסף עליך על ידי האתר או הזכות לבקש את מחיקת המידע הנאסף עליך על ידי האתר. אם ברצונך לבקש לגשת או לבקש את מחיקת המידע כאמור, אנא צור איתנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות בתחתית התקנון.

17.   סמכות שיפוט:

17.1.   על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

17.2.   לבתי המשפט במחוז המרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

18.   דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:

18.1.   האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

19.   שונות:

19.1.   תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

19.2.   במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

20.   צרו קשר:

20.1.   האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: קדם 9, ברכה;

טלפון: 052-8454140;

דוא"ל: Anat1752@gmail.com

 

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: מאי 2024