Search
Close this search box.

מאושר במערכת הגפ"ן מס' 40093

התהליך שלנו

צעד אחר צעד נסלול יחד את הדרך!

המורה מזהה את תפקוד וצרכי התלמיד, ו-Edvise בונה את הדרך להצלחה

מיפוי יכולות
מיפוי יכולות נעשה בעזרת שאלון המתייחס למגוון התפקודים של התלמיד ‏בכיתה. מטרת השאלון לסייע למורה לזהות את מגוון היכולות והקשיים הנצפים ‏אצל התלמיד ואת כל המידע המרכיב את התנהלותו.
1
פרופיל תלמיד
‏פרופיל התלמיד. בעזרת מפה תפקודית רחבה משתקפים באופן ברור היכולות והאתגרים של התלמיד. מעבר לכך בעזרתה ניתן לקשור בין התנהלותו בכיתה ליכולותיו.
2
תוכנית התערבות אישית
תוכנית התערבות אישית מנגישה כלים ודרכי הוראה המותאמים ‏באופן מדויק ליכולות התלמיד ומסייעים למורה לבנות תהליך ברור לקידומו. ‏ההמלצות ישימות להפעלה בכיתה ע"י כל הצוות החינוכי.
3
מחולל תח"י
תוכנית חינוכית יחידנית הנכתבת עבור התלמיד. בעזרת Edvise ‏נכתב התח"י על בסיס המידע מהמורה והתוצרים שעלו מהמערכת.
4
מחולל תל"א
תוכנית לימודית אישית. הנכתבת עבור התלמיד. בעזרת Edvise נכתב התל"א על בסיס המידע מהמורה והתוצרים שעלו מהמערכת
5

המערכת דינמית וניתנת לעדכון בכל עת.